Missie en visie

Missie en visie
Vanuit de kernwaarden van de Neuteboomschool, veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, werken we vanuit de missie en visie

“Wij als team Wereldwijs geven onze leerlingen binnen een veilige, liefdevolle en stabiele omgeving de ruimte, zodat ze zich uiteindelijk vol vertrouwen en zelfredzaam in de wereld weten te ontplooien. Hierbij hebben we aandacht voor de impact van ingrijpende jeugdervaringen, specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften en respect voor ieders afkomst."

Het onderwijs
Veel ouders en kinderen hebben veelal geen onderwijs genoten in hun thuisland. Men heeft in het land van herkomst geen of een of andere vorm van (basis)onderwijs gevolgd. In de meeste gevallen verschilt ons onderwijssysteem sterk van hetgeen zij kennen. De ouders spreken geen Nederlands en zijn vaak niet in staat hun kinderen te ondersteunen bij het leerproces.

De rollen zijn dikwijls omgekeerd: de kinderen helpen al op jonge leeftijd hun ouders door te ‘tolken’.

Een kind dat in Nederland is gearriveerd, heeft rust en ruimte nodig om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Het kind moet zijn houding ten opzichte van die nieuwe omgeving bepalen. De toekomst is onzeker en door de vele externe prikkels. Door transfers van het ene centrum naar het andere centrum, de invloed van de asielprocedure, uitzetting van vrienden/familie, wordt de innerlijke rust van het kind verstoord.

Het onderwijs wordt gekenmerkt door het zeer grote verloop van leerlingen, de in- en uitstroom van de leerlingen verloopt in een hoog tempo. De verblijfsduur varieert van enkele weken tot maximaal anderhalf jaar.
Veel leerlingen hebben in hun land van herkomst niet of nauwelijks onderwijs gevolgd. De leerlingen van onze school beheersen de Nederlandse taal redelijk tot helemaal niet. Hierdoor is sprake van  een taalbarrière tussen zowel leerkracht leerling, alsook tussen de leerlingen onderling.

Het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers heeft andere prioriteiten in vergelijking met de reguliere basisschool. De nadruk ligt op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. Afhankelijk van de beginsituatie wordt een leerling op leeftijd geplaatst.
De dagindeling, de weektaak, het leerstofaanbod voor de verschillende kernvakken is schoolbreed eenduidig georganiseerd.